Vysvětlivky zkratek

ADR mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BPS bioplynová stanice
CNG stlačený zemní plyn
CO oxid uhelnatý
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČSN česká technická norma
DZP dokumentace zdolávání požáru
EN evropská norma
EPS elektrická požární signalizace
EZ elektrické zařízení
EZS elektronická zabezpečovací signalizace
finanční úřad
HACCP hazard analysis and critical control points, analýza nebezpečí a kritické kontrolní body nezávadnosti potravin a pokrmů (výroba, zpracování, skladování, manipulace, přeprava)
CHLaS chemické látky a směsi
ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění
KHS krajská hygienická stanice
krajský úřad
LPG zkapalněný ropný plyn
MěÚ městský úřad
MPBP místní provozní bezpečnostní předpis
MPŘ místní provozní řád
NV nařízení vlády
NTL nízkotlaký plynovod
OIP oblastní inspektorát práce
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky
OP PPH odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
OZO odborně způsobilá osoba
OZP osoba se zdravotním postižením
PBŘ požárně bezpečnostní řešení
PBZ požárně bezpečnostní zařízení
PHP přenosný hasicí přístroj
PO požární ochrana
PZ plynové zařízení
PZTS poplachový zabezpečovací a tísňový systém
SBP systém bezpečné práce
STL středotlaký plynovod
SÚIP Státní úřad inspekce práce
TDI technický dozor investora
TI ČR Technická inspekce České republiky
TNS tlakové nádoby stabilní
TOO technickoorganizační opatření
VTL vysokotlaký plynovod
VZV vysokozdvižný vozík
VTZ vyhrazená technická zařízení
ZP zákoník práce
ZZ zdvihací zařízení
Scroll to Top