Vysvětlivky zkratek

ADRmezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí
BOZPbezpečnost a ochrana zdraví při práci
BPSbioplynová stanice
CNGstlačený zemní plyn
COoxid uhelnatý
ČIŽPČeská inspekce životního prostředí
ČSNčeská technická norma
DZPdokumentace zdolávání požáru
ENevropská norma
EPSelektrická požární signalizace
EZelektrické zařízení
EZSelektrická zabezpečovací signalizace
finanční úřad
HACCPhazard analysis and critical control points, analýza nebezpečí a kritické kontrolní body nezávadnosti potravin a pokrmů (výroba, zpracování, skladování, manipulace, přeprava)
CHLaSchemické látky a směsi
ISPOPintegrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
IPPCintegrovaná prevence a omezování znečištění
KHSkrajská hygienická stanice
krajský úřad
LPGzkapalněný ropný plyn
MěÚměstský úřad
MPBPmístní provozní bezpečnostní předpis
MPŘmístní provozní řád
NVnařízení vlády
NTLnízkotlaký plynovod
OIPoblastní inspektorát práce
OOPPosobní ochranné pracovní prostředky
OP PPHodborná příprava zaměstnanců zaměřených do preventivních požárních ochran
OZOodborně způsobilá osoba
OZPosoba se zdravotním postižením
PBŘpožárně bezpečnostní řešení
PBZpožárně bezpečnostní zařízení
PHPpřenosný hasicí přístroj
POpožární ochrana
PZplynové zařízení
PZTSpoplachový zabezpečovací a tísňový systém
SBPsystém bezpečné práce
STLstředotlaký plynovod
SÚIPStátní úřad inspekce práce
TDItechnický dozor investora
TI ČRTechnická inspekce České republiky
TNStlakové nádoby stabilní
TOOtechnickoorganizační opatření
VTLvysokotlaký plynovod
VZVvysokozdvižný vozík
VTZvyhrazená technická zařízení
ZPzákoník práce
ZZzdvihací zařízení
Scroll to Top