Revize VTZ, profesní školení

Elektro revize

 • Revize a zkoušky prodlužovacích a odpojitelných přívodů, el. spotřebičů, elektrotechnických přístrojů a elektromechanického nářadí do napětí 400V včetně
 • revize a zkoušky elektrických zařízení (el. instalace, stroje a zařízení) a hromosvodů v rozsahu E1A (bez nebezpečí výbuchu) a E1B (s nebezpečím výbuchu)
 • revize a údržba transformačních stanic
 • vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 • vypracování projektové dokumentace
 • vypracování dokumentace skutečného provedení el. instalace
 • kontrola bezpečnosti provozu strojního zařízení dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Elektrické systémy

 • kontrola provozuschopnosti a montáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), dříve elektronická zabezpečovací signalizace (EZS).
 • kontrola provozuschopnosti (revize) a zkouška činnosti při provozu (kontrola) elektrické požární signalizace (EPS).
electrician, repair, electricity

Plynová zařízení a tlakové nádoby stabilní

 • revize a kontroly plynových zařízení na zemní plyn a propan-butan včetně plynovodu (NTL, STL, VTL)
 • revize rozvodů technických plynů
 • revize regulační stanice plynu
 • revize a zkoušky tlakových nádob stabilních, horkovodních kotlů s výkonem nad 35MW a parních kotlů s jmenovitým množstvím vyrobené páry do 115 t/h.
 • odborné prohlídky kotelen

Zdvihací zařízení

 • inspekce, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle ISO 9927-1
 • revize zdvihacích zařízení  a vázacích prostředků dle ČSN 270142
 • revize automobilových zvedáků
 • revize pracovních plošin
 • zpracování dokumentace SPB (systém bezpečné práce)

Manipulační technika

 • technické kontroly a revize všech druhů vysokozdvižných vozíků a regálových zakladačů
 • revize LPG vysokozdvižných vozíků
požární ochrana PO

Hasicí přístroje a hydranty

 • kontrola a oprava přenosných hasicích přístrojů
 • kontroly hydrantů (nadzemních i podzemních) a požárních nádrží
 • kontrola suchovodů

Profesní školení zaměstnanců

Profesní školení zaměstnanců jsou nedílnou součástí legislativně povinného vzdělávání.
V rámci tohoto vzdělávání jsme schopni zajistit:

 • proškolení a přezkoušení pracovníků s elektrotechnickým vzděláním dle nařízení vlády 194/2022 Sb.
 • školení obsluhy elektrické požární signalizace (EPS)
 • školení obsluhy plynových zařízení
 • školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)
 • opakované i základní školení jeřábníků, vazačů a osoby odpovědné za zdvihací zařízení
 • školení obsluhy automobilových zvedáků
 • školení obsluhy pracovních plošin
 • školení obsluhy vysokozdvižných vozíků (VZV) (základní, rozšiřující i opakované)
 • školení obsluhy výtahů
 • školení obsluhy kotelen
Scroll to Top