BOZP a  PO

Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu.
BOZP je souhrnem všech opatření ze strany zaměstnavatele, která mají za cíl zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. Opatření mohou mít povahu technologickou, technickou, právní, organizační či administrativní. Soubor těchto opatření je obecně nazýván prevence rizik.
Zaměstnavateli při zajišťování úkolů prevence rizik pomáhá osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • hodnocení rizik na pracovišti odborně způsobilou osobou
 • návrh opatření k jejich minimalizaci v souladu s právními předpisy
 • zpracování dokumentace BOZP (vnitřních předpisů) a udržování v souladu s právními předpisy
 • školení zaměstnanců z platné legislativy a zpracovaných dokumentů v oblasti BOZP
 • šetření pracovních úrazů, spolupráce při plnění povinností s evidencí a hlášením úrazů
 • poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy
 • pravidelné preventivní prohlídky dodržování předpisů BOZP na pracovišti, upozorňování na zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření
 • provedení roční prověrky v rámci pravidelných preventivních prohlídek
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti BOZP a její platné legislativy
 • audit BOZP – nezávislé ověření stavu bezpečnosti práce na pracovišti z hlediska platné legislativy
 • koordinátor BOZP
 • odborná školení:
  • školení první pomoci
  • školení práce ve výškách
  • školení řidičů „referentů“

Požární ochrana

Každý, kdo podniká, ať už právnická osoba, živnostník či OSVČ, mají v oblasti požární ochrany dle zákona své povinnosti. Zákon o požární ochraně ukládá, že podnikatel je povinen zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. 

Toto zařazení provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany pro oblast požární ochrany.
Na základě uvedeného členění do rizikových kategorií, jsou jednotlivým subjektům stanoveny jejich povinnosti, mimo jiné i obstarání a zabezpečení v potřebném množství a druzích požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

 • zpracování a následná aktualizace dokumentace požární ochrany
 • školení zaměstnanců z požární ochrany
 • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • pravidelné preventivní prohlídky dodržování zásad požární ochrany na pracovišti odborně způsobilou osobou
 • upozornění na zjištěné nedostatky s návrhy na odstranění
 • zpracování dokumentace zdolávání požárů (DZP)
 • provádění pravidelných kontrol požárně-bezpečnostních zařízení dle §7 vyhl. č. 246/2001 Sb., včetně dokladu o kontrole
 • poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti PO a její platné legislativy
 • audit PO – nezávislé ověření stavu PO na pracovišti z hlediska platné legislativy
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

Hygiena práce

Hlavním cílem oblasti hygieny práce je předcházet vzniku nemocí z povolání eliminováním nebo omezením rizikových faktorů.

Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví.

Kategorizace prací je základním nástrojem pro hodnocení vlivu práce na zdraví. Povinnost kategorizovat je dána zákonem a legislativně jsou dány i základní podmínky pro kategorizaci.

Nedílnou součástí tohoto oboru jsou hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí vyplývající z legislativních požadavků.

 • provedení kategorizace prací v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví
 • měření rizikových faktorů akreditovanou či autorizovanou osobou a údaje vyžadované zákonem v § 37 odst. 3 jako podklad pro orgán ochrany veřejného zdraví
 • následné zavedení nových opatření bezpečnostní přestávky, zavedení osobních ochranných pomůcek OOPP
 • spolupráce s personalistou společnosti na vytvoření struktury lékařských prohlídek, nastavení evidence rizikových prací
 • jednání s orgány odborného dozoru krajské hygienické stanice (KHS) nad hygienou práce
 • provádění auditu dokumentů z hygieny práce
 • účast a spolupráce při kontrole státních dozorových orgánů
 • posouzení pracoviště z hlediska hygienických požadavků vyplývajících z legislativních požadavků
Scroll to Top