Ekologie

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je součástí povinností každé společnosti. Správné třídění a nakládání s odpady přispívá k celkovému zlepšování životního prostředí, a tím i k lepšímu prostředí pro nás všechny. Legislativa dnes na společnosti klade celou řadu povinností, které je nutné naplňovat. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku, nabízíme Vám pomocnou ruku v celém spektru problematiky odpadů.

 • zpracování základní dokumentace pro nakládání s odpady a vedení průběžné evidence
 • poradenská činnost a pravidelná kontrola nakládání s odpady přímo v provozu
 • zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a obaly, následné předání do ISPOP
 • označení nádob a shromaždiště odpadů dle zákona (např. identifikačními listy nebezpečného odpadu)
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů státního odborného dozoru (KÚ, MěÚ, ČIŽP)
 • komunikace s příslušnými úřady pro získání souhlasu s netříděním ostatních odpadů, souhlasu k provozování zařízení
 • školení zaměstnanců o nakládání s odpady (ostatní, nebezpečné a infekční)
 • zajištění akreditovaného odběru vzorků kalů, sedimentů, zeminy a odpadů včetně výsledného akreditovaného laboratorního rozboru

Ekologie – voda

Voda je základním stavebním kamenem veškerého života na zemi. Proto je její ochrana velmi důležitá bez ohledu na zákony kterékoli země. Ochraně vod je v naší legislativě věnována značná pozornost, což se v konečném důsledku dotýká i povinností podnikatelských subjektů. Pomůžeme Vám zvládnout všechna úskalí, která na Vás v této oblasti číhají.

 • poradenství v uvedené oblasti např. vypouštění odpadních vod do povrchového toku, čerpaní podzemní vody (studna, vrt)
 • zpracování hlášení do ISPOP (vypouštění, odběr i poplatkové hlášení)
 • komunikace s příslušnými úřady pro získání povolení na čerpání podzemní nebo povrchové vody, povolení na vypouštění odpadních vod apod.
 • zpracování havarijních plánů v případě nakládání se závadnými látkami
 • zpracování provozních řádů
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů státního odborného dozoru (KÚ, MěÚ, ČIŽP)
 • zajištění akreditovaného odběru vzorků pitných a odpadních vod včetně rozboru

Ekologie – ovzduší

Ovzduší a jeho kvalita má bezprostřední vliv na zdraví obyvatelstva včetně našich dětí. Proto je jeho ochrana, mimo ochrany vod, jednou z hlavních priorit  ekologie jako takové. Pomáháme našim zákazníkům se splněním všech povinností, které plynou z aktuální legislativy

 • poradenství v uvedené oblasti včetně možnosti pravidelných kontrol
 • zařazení zdroje znečišťování dle přílohy zákona a řešení vyplívajících povinností
 • zpracování provozních řádů
 • zajištění autorizovaných odborných posudků
 • komunikace s příslušnými úřady pro získání povolení na vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší
 • vypracování ročního hlášení provozní evidence a předání do ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
 • účast a spolupráce při kontrole orgánů státního odborného dozoru (KÚ, MěÚ, ČIŽP)

Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Nakládání s chemickými látkami a směsmi se týká jak oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, tak i oblasti ekologie. Realizací preventivních kontrol, správným označováním a proškolením zaměstnanců v nákládání s nimi výrazně snižuje zdravotní a ekologická rizika

 • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace pro nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS)
 • školení osob nakládajících s CHLaS
 • poradenství a pravidelná kontrola pracovišť nakládajících s CHLaS
 • vypracování provozního řádu skladu CHLaS
 • aktualizace bezpečnostních listů, nákup a dohled nad instalací výstražných a bezpečnostních tabulek pro uvedenou oblast
 • vypracování Protokolu o nezařazení
 • účast a spolupráce při kontrolách orgánů státního odborného dozoru

Ekologie – ostatní

 • příprava na ISO certifikaci ISO 14001:2016
 • provedení interního auditu ISO 14001: 2016
 • poradenství v ADR (školení, výroční zpráva)
 • vypracování roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení – IPPC
Scroll to Top