Služby

Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
a požární ochrany (PO)

learning
 • Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Poradenství v oblasti požární ochrany (PO)
 • Poradenství v oblasti hygieny práce
 • Poradenství v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství
 • Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných látek (ADR)
 • Školení a profesní školení zaměstnanců
 • Školení práce ve výškách e zajišťovacími prostředky
 • Školení první pomoci
 • Realizace revizí vyhrazených technických zařízení (VTZ) včetně dohledu nad jednotlivými termíny
 • Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi
 • Zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb

Elektro revize

 • montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu E1/A (revize elektroinstalace, strojů a zařízení)
 • pravidelná údržba a preventivní prohlídky el. strojů  a zařízení
 • vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 35kV v objektech třídy A, včetně hromosvodů
 • zajištění projektů elektrických zařízení do 1000V a projektů hromosvodových ochran
 • zajištění změn sazeb pro odběr elektrické energie
 • zajištění připojení a odpojení elektroměrů
 • zajištění zvýšení el. příkonu odběrného místa
 • proškolení a přezkoušení pracovníků s elektrotechnickým vzděláním dle vyhl. č. 50/78 Sb., §6-8
 • revize hromosvodů
 

Revize vyhrazených technických zařízení

new england style house, luxury property, plantation shutters
 • revize a kontroly plynových zařízení
 • proškolení obsluhy plynových zařízení
 • revize tlakových zařízení
 • proškolení obsluhy tlakových zařízení
 • provádění revizí, inspekcí a revizních zkoušek
 • provádění elektrorevizí
 • revize vázacích prostředků
 • školení jeřábníků a vazačů
 • vedení předepsaných dokladů
 • provádění kontrol a prohlídek ocelových konstrukcí
 • zabezpečujeme zvláštní posouzení jeřábů – ZP

Poradenství v oblasti ekologie

leaf, green, foliage
KONZULTAČNÍ SLUŽBY – EKOLOGIE
 • komplexně odpadové hospodářství
 • poradenství v oblasti znečišťování ovzduší
 • poradenství v rámci čerpání podzemních vod a vypouštění odpadních vod
  obalové hospodářství
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • vypracování ekologické újmy, protokolu o nezařazení, provozních řádů pro zdroje znečišťování ovzduší a havarijních plánů
 • podání hlášení do ISPOP – vody, souhrnná provozní evidence (ovzduší), obaly, odpady, IRZ
 • účast a spolupráce při kontrolách České inspekce životního prostředí
 • vyřízení povolení na čerpání podzemních vod, povolení na vypouštění odpadových vod do povrchového toku, povolení na zdroje znečišťování ovzduší
 • pravidelné kontroly Vašich provozoven ohledně dodržování zákonných povinností v oblasti ekologie včetně návrhů řešení
POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI

Vedení účetnictví 

 • Daňové poradenství
 • Jednorázové konzultační služby
 • Zpracování mezd
 • Daňová přiznání (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň silniční atd.)
 • Evidence zaměstnanců

Zastupování klienta

 • Evidence zaměstnanců na úřadech státní správy
 • Zastupování na úřadech státní správy (kontroly FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťovnách atd.)
 • Doručování dokumentů na úřady státní správy

Komplexní daňové poradenství a podpora

Poradenství v oblasti účetnictví

digital marketing, technology, notebook

Ostatní služby

 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Výkon koordinátora BOZP na stavbách
 • Zpracování energetických auditů dle zákona č. 406/2000Sb ve znění pozdějších novelizací
Scroll to Top